Frank Strathman Jr. at the Strathman's Photo Studio, Pocahontas, Iowa