Old Photo album young man Z T Bastian studio Olanthe, Kansas 31.jpg