Houston Street, Wharton, Texas

Houston Street, Wharton, Texas

Photo from an early 1900s postcard.

To make this photo larger, click on the word "original" above.